ตัวชี้วัด 1.01.01.001 : 1.ตัวชี้วัดปี 2564 รอ...

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 1106
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน
01 : เมืองพิจิตร 994 1 100.60 220 0 0.00 220 1 454.55 994 0 0.00 220 0 0.00
02 : วังทรายพูน 38 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 38 0 0.00 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 58 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 58 0 0.00 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 517 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 517 0 0.00 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 278 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 278 0 0.00 0 0 nan
06 : โพทะเล 63 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 63 0 0.00 0 0 nan
07 : สามง่าม 39 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 39 0 0.00 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 34 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 34 0 0.00 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 38 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 38 0 0.00 0 0 nan
รวม 2,059 1 48.57 220 0 0.00 220 1 454.55 2,059 0 0.00 220 0 0.00
วันที่ประมวลผล ::