ตัวชี้วัด 1.01.01.016 : 16. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (เป้าหมายจังหวัด ลดลงจาก baseline และไม่เกิน 18/ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปี พันคน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2553
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน
: 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
01 : เมืองพิจิตร 2,704 10 3.70 2,704 5 1.85 2,704 5 1.85 2,704 0 0.00 2,704 0 0.00
02 : วังทรายพูน 514 4 7.78 514 3 5.84 514 1 1.95 514 0 0.00 514 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 992 4 4.03 992 1 1.01 992 3 3.02 992 0 0.00 992 0 0.00
04 : ตะพานหิน 1,402 12 8.56 1,402 4 2.85 1,402 8 5.71 1,402 0 0.00 1,402 0 0.00
05 : บางมูลนาก 848 4 4.72 848 3 3.54 848 1 1.18 848 0 0.00 848 0 0.00
06 : โพทะเล 1,312 11 8.38 1,312 8 6.10 1,312 3 2.29 1,312 0 0.00 1,312 0 0.00
07 : สามง่าม 1,001 4 4.00 1,001 3 3.00 1,001 1 1.00 1,001 0 0.00 1,001 0 0.00
08 : ทับคล้อ 1,005 4 3.98 1,005 1 1.00 1,005 3 2.99 1,005 0 0.00 1,005 0 0.00
09 : สากเหล็ก 527 4 7.59 527 0 0.00 527 4 7.59 527 0 0.00 527 0 0.00
10 : บึงนาราง 662 2 3.02 662 2 3.02 662 0 0.00 662 0 0.00 662 0 0.00
11 : ดงเจริญ 423 2 4.73 423 2 4.73 423 0 0.00 423 0 0.00 423 0 0.00
12 : วชิรบารมี 818 12 14.67 818 8 9.78 818 4 4.89 818 0 0.00 818 0 0.00
รวม 12,208 73 5.98 12,208 40 3.28 12,208 33 2.70 12,208 0 0.00 12,208 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 22 เมษายน 2564 เวลา 22.39 น. (00:00:02)