ตัวชี้วัด 1.01.01.017 : 17.ร้อยละของเด็กพัฒนาการ ล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4Iหรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นกลับมาสมวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2047
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 3 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 2 1 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 1 2 200.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 3 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 1 4 400.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 2 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 2 1 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 3 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 21 11 52.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 น. (00:00:00)