ตัวชี้วัด 1.01.01.022 : 22.เด็กอายุ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2169
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 480 288 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 114 107 93.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 196 170 86.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 334 294 88.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 184 156 84.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 320 302 94.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 204 169 82.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 206 182 88.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 135 119 88.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 176 173 98.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 87 77 88.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 199 193 96.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,635 2,230 84.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 น. (00:00:01)