ตัวชี้วัด 1.01.01.022 : 22. ร้อยละแม่วัยรุ่นอายุ <20 ปีท้องซ้ำ ไม่เกิน ร้อยละ 8

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 2626
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
02 : วังทรายพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 1 1 100.00 0 0 nan 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 7 1 14.29 1 0 0.00 3 1 33.33 3 0 0.00 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 1 0 0.00 0 0 nan 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 4 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
10 : บึงนาราง 2 1 50.00 2 1 50.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12 : วชิรบารมี 5 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan
รวม 22 3 13.64 9 1 11.11 10 2 20.00 3 0 0.00 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 1 ธันวาคม 2566 เวลา 00.30 น. (00:00:00)