ตัวชี้วัด 1.01.01.024 : 24. ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 5342
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 65 11 16.92 0 0 nan 0 0 nan 65 11 16.92 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 149 136 91.28 0 0 nan 0 0 nan 149 136 91.28 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 89 8 8.99 0 0 nan 0 0 nan 89 8 8.99 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 92 15 16.30 0 0 nan 0 0 nan 92 15 16.30 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 360 120 33.33 0 0 nan 0 0 nan 360 120 33.33 0 0 nan
06 : โพทะเล 841 419 49.82 0 0 nan 0 0 nan 841 419 49.82 0 0 nan
07 : สามง่าม 193 53 27.46 0 0 nan 0 0 nan 193 53 27.46 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 759 82 10.80 0 0 nan 0 0 nan 759 82 10.80 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 153 69 45.10 0 0 nan 0 0 nan 153 69 45.10 0 0 nan
10 : บึงนาราง 84 6 7.14 0 0 nan 0 0 nan 84 6 7.14 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 433 14 3.23 0 0 nan 0 0 nan 433 14 3.23 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 341 268 78.59 0 0 nan 0 0 nan 341 268 78.59 0 0 nan
รวม 3,559 1,201 33.75 0 0 nan 0 0 nan 3,559 1,201 33.75 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 17 กันยายน 2564 เวลา 18.46 น. (00:00:01)