ตัวชี้วัด 1.01.01.025 : 25.เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี มีภาวะผอม

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

อำเภอ เทอม2 (ต.ค.-ม.ค.)
6-14 ปี 12 ปี
จำนวน
นักเรียน
(B2)
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ภาวะผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
% ภาวะเตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
01 : เมืองพิจิตร 7,881 3,897 2,191 56.22 170 4.36 979 25.12 408 10.47 354 191.40 351 189.38
02 : วังทรายพูน 1,987 1,535 1,115 72.64 80 5.21 352 22.93 169 11.01 121 262.27 88 247.74
03 : โพธิ์ประทับช้าง 688 590 352 59.66 27 4.58 119 20.17 49 8.31 44 193.39 31 196.13
04 : ตะพานหิน 2,112 1,603 980 61.14 113 7.05 328 20.46 197 12.29 81 255.69 74 276.14
05 : บางมูลนาก 3,377 1,398 745 53.29 100 7.15 349 24.96 113 8.08 99 199.08 116 195.63
06 : โพทะเล 3,721 2,251 1,333 59.22 151 6.71 565 25.10 369 16.39 212 244.24 148 236.49
07 : สามง่าม 224 219 106 48.40 14 6.39 38 17.35 67 30.59 23 267.43 11 235.64
08 : ทับคล้อ 2,445 1,829 1,065 58.23 101 5.52 406 22.20 421 23.02 151 234.62 117 235.77
09 : สากเหล็ก 1,032 521 266 51.06 33 6.33 133 25.53 80 15.36 49 249.00 45 208.33
10 : บึงนาราง 2,274 1,244 813 65.35 63 5.06 255 20.50 170 13.67 121 243.06 125 238.21
11 : ดงเจริญ 236 149 99 66.44 11 7.38 41 27.52 31 20.81 11 299.82 9 218.56
12 : วชิรบารมี 2,803 2,173 1,590 73.17 79 3.64 410 18.87 129 5.94 161 254.07 151 261.58
รวม 28,780 17,409 10,655 61.20 942 5.41 3,975 22.83 2,203 12.65 1,427 229.57 1,266 198.51

เป้าหมายคือ เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.1-6 และ ม.1-3) (School base = โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ)

วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:03)