ตัวชี้วัด 1.01.01.026 : 26. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 3439
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 230 0 0.00 230 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 5,390 0 0.00 539 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 360 0 0.00 360 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 200 0 0.00 200 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 36 0 0.00 36 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 19 0 0.00 19 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 107 0 0.00 107 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 218 0 0.00 218 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 142 0 0.00 142 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 13 0 0.00 13 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 327 0 0.00 327 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 432 0 0.00 432 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 7,474 0 0.00 2,623 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.07 น. (00:01:22)