ตัวชี้วัด 1.01.01.028 : 28.จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 1754
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
: 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 : เมืองพิจิตร 2,704 8 2.96 0 0 3 1 1 0 2 0 1 0 0 0
02 : วังทรายพูน 514 3 5.84 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 992 9 9.07 1 1 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0
04 : ตะพานหิน 1,402 20 14.27 0 2 2 4 4 5 1 1 0 1 0 0
05 : บางมูลนาก 848 7 8.25 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0
06 : โพทะเล 1,312 21 16.01 3 4 3 2 3 0 1 3 2 0 0 0
07 : สามง่าม 1,001 10 9.99 0 2 1 3 0 0 0 2 2 0 0 0
08 : ทับคล้อ 1,005 4 3.98 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 527 12 22.77 4 0 1 2 1 3 0 1 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 662 6 9.06 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 423 4 9.46 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
12 : วชิรบารมี 818 15 18.34 0 2 3 4 2 0 1 2 1 0 0 0
รวม 12,208 119 9.75 1 0 0 10 13 20 20 15 9 8 12 11
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:03)