ตัวชี้วัด 1.01.01.029 : 29.อัตราหญิงอายุ <15 ปีคลอด / ปชก.หญิงอายุ 10-14 ปี พันคน

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 1710
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน ต่อพัน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
: 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 : เมืองพิจิตร 2,612 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 510 1 1.96 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 1,101 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 1,393 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 882 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 1,384 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 1,018 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 961 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 578 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 804 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 466 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 884 2 2.26 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 12,593 3 0.24 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:02)