ตัวชี้วัด 1.01.01.029 : 29. อัตราการให้บริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็ก 4-12 ปี (free schedule) (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 50)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 6662
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 12,012 4,618 38.44 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 1,279 977 76.39 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 3,435 2,128 61.95 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 6,217 2,529 40.68 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 3,914 2,387 60.99 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 3,730 2,334 62.57 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 3,204 1,433 44.73 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 3,294 1,695 51.46 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 1,693 1,527 90.19 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 2,214 1,361 61.47 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 1,255 862 68.69 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 2,916 2,409 82.61 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 45,163 24,260 53.72 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.42 น. (00:02:41)