ตัวชี้วัด 1.01.01.030 : 30.ร้อยละแม่วัยรุ่นอายุ <20 ปีท้องซ้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 1716
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
: 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 : เมืองพิจิตร 8 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 3 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 9 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 20 3 0.15 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 7 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06 : โพทะเล 21 1 0.05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
07 : สามง่าม 10 1 0.10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 4 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 12 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 6 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 4 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 15 1 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
รวม 119 7 0.06 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:03)