ตัวชี้วัด 1.01.01.188 : 7_1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 1192
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 11,754 4,216 35.87 3,079 2,462 79.96 3,023 2,410 79.72 2,914 2,279 78.21 2,738 936 34.19
02 : วังทรายพูน 2,928 1,063 36.30 771 708 91.83 751 663 88.28 721 591 81.97 685 154 22.48
03 : โพธิ์ประทับช้าง 4,897 2,282 46.60 1,256 1,132 90.13 1,246 1,116 89.57 1,226 1,141 93.07 1,169 630 53.89
04 : ตะพานหิน 7,193 2,938 40.85 1,879 1,522 81.00 1,843 1,656 89.85 1,776 1,613 90.82 1,695 549 32.39
05 : บางมูลนาก 4,637 1,793 38.67 1,228 1,009 82.17 1,186 1,056 89.04 1,143 985 86.18 1,080 377 34.91
06 : โพทะเล 7,767 3,619 46.59 2,040 1,836 90.00 1,980 1,856 93.74 1,924 1,801 93.61 1,823 943 51.73
07 : สามง่าม 5,368 1,885 35.12 1,400 1,117 79.79 1,369 1,138 83.13 1,327 1,120 84.40 1,272 367 28.85
08 : ทับคล้อ 4,995 2,677 53.59 1,312 1,157 88.19 1,278 1,162 90.92 1,231 1,201 97.56 1,174 402 34.24
09 : สากเหล็ก 3,158 1,224 38.76 818 698 85.33 816 695 85.17 786 711 90.46 738 269 36.45
10 : บึงนาราง 3,862 2,321 60.10 1,000 965 96.50 986 958 97.16 961 943 98.13 915 465 50.82
11 : ดงเจริญ 2,400 848 35.33 624 472 75.64 617 436 70.66 595 497 83.53 564 241 42.73
12 : วชิรบารมี 4,617 2,697 58.41 1,212 1,156 95.38 1,182 1,110 93.91 1,141 1,083 94.92 1,082 579 53.51
รวม 63,576 27,563 43.35 16,619 14,234 85.65 16,277 14,256 87.58 15,745 13,965 88.69 14,935 5,912 39.58
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)