ตัวชี้วัด 1.02.03.036 : 36. ร้อยละ 90 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

     
Hit 1749
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00 0 0 nan
06 : โพทะเล 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00 0 0 nan
07 : สามง่าม 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00 0 0 nan
10 : บึงนาราง 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 12 10 83.33 0 0 nan 0 0 nan 10 10 100.00 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 22 กันยายน 2566 เวลา 01.01 น. (00:00:00)