ตัวชี้วัด 1.02.03.038 : 38. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

     
Hit 2041
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00
02 : วังทรายพูน 100 100 100.00 100 100 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00 0 0 nan
06 : โพทะเล 100 50 50.00 100 0 0.00 100 50 50.00 100 0 0.00 0 0 nan
07 : สามง่าม 100 100 100.00 100 0 0.00 100 100 100.00 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 100 31 31.00 100 0 0.00 100 31 31.00 100 0 0.00 0 0 nan
10 : บึงนาราง 100 100 100.00 100 0 0.00 100 100 100.00 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00
12 : วชิรบารมี 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00 100 0 0.00
รวม 1,200 381 31.75 1,200 100 8.33 1,100 281 25.55 900 0 0.00 300 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. (-00:00:01)