ตัวชี้วัด 1.02.03.040 : 40.ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

     
Hit 471
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00
02 : วังทรายพูน 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00
04 : ตะพานหิน 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00
05 : บางมูลนาก 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00
06 : โพทะเล 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00
07 : สามง่าม 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00
08 : ทับคล้อ 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00
09 : สากเหล็ก 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00
10 : บึงนาราง 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00
11 : ดงเจริญ 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00
12 : วชิรบารมี 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00
รวม 12 12 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 12 12 100.00
วันที่ประมวลผล :: 7 กันยายน 2565 เวลา 11.20 น. (00:00:28)