ตัวชี้วัด 1.03.05.041 : 41.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

     
Hit 2264
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 458 398 86.90 425 368 86.59 33 30 90.91 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 65 53 81.54 29 22 75.86 36 31 86.11 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 127 118 92.91 11 10 90.91 110 102 92.73 6 6 100.00 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 525 294 56.00 524 294 56.11 1 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 312 214 68.59 202 124 61.39 110 90 81.82 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 119 113 94.96 36 32 88.89 82 80 97.56 1 1 100.00 0 0 nan
07 : สามง่าม 147 99 67.35 135 92 68.15 12 7 58.33 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 200 164 82.00 197 161 81.73 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 250 228 91.20 249 227 91.16 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 77 72 93.51 66 62 93.94 11 10 90.91 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 99 57 57.58 97 57 58.76 2 0 0.00 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 406 351 86.45 303 276 91.09 87 70 80.46 16 5 31.25 0 0 nan
รวม 2,785 2,161 77.59 2,274 1,725 75.86 488 424 86.89 23 12 52.17 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)