ตัวชี้วัด 1.03.05.042 : 42.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

     
Hit 1932
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 1,489 1,211 81.33 1,211 1,025 84.64 273 182 66.67 5 4 80.00 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 388 340 87.63 268 235 87.69 120 105 87.50 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 846 779 92.08 116 111 95.69 692 646 93.35 38 22 57.89 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 593 551 92.92 567 527 92.95 26 24 92.31 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 1,579 870 55.10 759 498 65.61 820 372 45.37 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 1,187 1,027 86.52 535 486 90.84 652 541 82.98 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 640 563 87.97 625 549 87.84 15 14 93.33 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 973 853 87.67 951 834 87.70 22 19 86.36 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 461 439 95.23 445 426 95.73 12 11 91.67 4 2 50.00 0 0 nan
10 : บึงนาราง 169 140 82.84 107 98 91.59 62 42 67.74 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 469 338 72.07 431 333 77.26 38 5 13.16 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 907 655 72.22 743 511 68.78 164 144 87.80 0 0 nan 0 0 nan
รวม 9,701 7,766 80.05 6,758 5,633 83.35 2,896 2,105 72.69 47 28 59.57 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:01)