ตัวชี้วัด 1.03.05.042 : 42.ร้อยละของประชากรอายุ 35-59 ปี ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (ค่าเป้าหมาย ? ร้อยละ 60)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

     
Hit 2103
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 23,708 6,829 28.80 23,708 6,829 28.80 23,708 0 0.00 23,708 0 0.00 23,708 0 0.00
02 : วังทรายพูน 3,733 972 26.04 3,733 972 26.04 3,733 0 0.00 3,733 0 0.00 3,733 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 7,231 305 4.22 7,231 305 4.22 7,231 0 0.00 7,231 0 0.00 7,231 0 0.00
04 : ตะพานหิน 11,783 4,740 40.23 11,783 4,740 40.23 11,783 0 0.00 11,783 0 0.00 11,783 0 0.00
05 : บางมูลนาก 7,130 431 6.04 7,130 431 6.04 7,130 0 0.00 7,130 0 0.00 7,130 0 0.00
06 : โพทะเล 12,272 1,189 9.69 12,272 1,189 9.69 12,272 0 0.00 12,272 0 0.00 12,272 0 0.00
07 : สามง่าม 7,666 2,993 39.04 7,666 2,993 39.04 7,666 0 0.00 7,666 0 0.00 7,666 0 0.00
08 : ทับคล้อ 8,428 723 8.58 8,428 723 8.58 8,428 0 0.00 8,428 0 0.00 8,428 0 0.00
09 : สากเหล็ก 4,081 351 8.60 4,081 351 8.60 4,081 0 0.00 4,081 0 0.00 4,081 0 0.00
10 : บึงนาราง 6,021 1,994 33.12 6,021 1,994 33.12 6,021 0 0.00 6,021 0 0.00 6,021 0 0.00
11 : ดงเจริญ 3,034 293 9.66 3,034 293 9.66 3,034 0 0.00 3,034 0 0.00 3,034 0 0.00
12 : วชิรบารมี 6,128 1,587 25.90 6,128 1,587 25.90 6,128 0 0.00 6,128 0 0.00 6,128 0 0.00
รวม 101,215 22,407 22.14 101,215 22,407 22.14 101,215 0 0.00 101,215 0 0.00 101,215 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.45 น. (00:00:09)