ตัวชี้วัด 1.03.05.042 : 42.ร้อยละของประชากรอายุ 35-59 ปี ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (ค่าเป้าหมาย ? ร้อยละ 60)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

     
Hit 203
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 24,126 22,686 94.03 24,126 13,978 57.94 24,126 8,708 36.09 24,126 0 0.00 24,126 0 0.00
02 : วังทรายพูน 3,903 3,653 93.59 3,903 1,339 34.31 3,903 2,314 59.29 3,903 0 0.00 3,903 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 7,393 7,096 95.98 7,393 527 7.13 7,393 6,569 88.85 7,393 0 0.00 7,393 0 0.00
04 : ตะพานหิน 11,881 11,139 93.75 11,881 10,825 91.11 11,881 314 2.64 11,881 0 0.00 11,881 0 0.00
05 : บางมูลนาก 7,136 7,003 98.14 7,136 4,074 57.09 7,136 2,929 41.05 7,136 0 0.00 7,136 0 0.00
06 : โพทะเล 12,362 11,772 95.23 12,362 2,706 21.89 12,362 9,066 73.34 12,362 0 0.00 12,362 0 0.00
07 : สามง่าม 7,824 7,539 96.36 7,824 7,404 94.63 7,824 135 1.73 7,824 0 0.00 7,824 0 0.00
08 : ทับคล้อ 8,571 8,140 94.97 8,571 7,971 93.00 8,571 169 1.97 8,571 0 0.00 8,571 0 0.00
09 : สากเหล็ก 4,036 3,752 92.96 4,036 3,720 92.17 4,036 32 0.79 4,036 0 0.00 4,036 0 0.00
10 : บึงนาราง 6,249 5,972 95.57 6,249 5,876 94.03 6,249 96 1.54 6,249 0 0.00 6,249 0 0.00
11 : ดงเจริญ 3,056 2,968 97.12 3,056 363 11.88 3,056 2,605 85.24 3,056 0 0.00 3,056 0 0.00
12 : วชิรบารมี 6,126 5,864 95.72 6,126 4,163 67.96 6,126 1,701 27.77 6,126 0 0.00 6,126 0 0.00
รวม 102,663 97,584 95.05 102,663 62,946 61.31 102,663 34,638 33.74 102,663 0 0.00 102,663 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 22 เมษายน 2564 เวลา 22.45 น. (00:00:10)