ตัวชี้วัด 1.03.05.043 : 43.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

     
Hit 1783
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 3,081 68 2.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 1,310 23 1.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 2,240 41 1.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 3,531 65 1.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 2,517 34 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 2,473 42 1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 1,419 17 1.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 2,128 24 1.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 1,470 27 1.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 721 17 2.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 1,026 20 1.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 1,804 42 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 23,720 420 1.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)