ตัวชี้วัด 1.03.05.044 : 44.ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

     
Hit 1351
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 42,415 39,925 94.13 42,415 26,431 62.32 42,415 12,513 29.50 42,415 976 2.30 42,415 5 0.01
02 : วังทรายพูน 8,054 7,574 94.04 8,054 4,561 56.63 8,054 2,776 34.47 8,054 187 2.32 8,054 50 0.62
03 : โพธิ์ประทับช้าง 13,963 13,219 94.67 13,963 2,495 17.87 13,963 10,081 72.20 13,963 643 4.61 13,963 0 0.00
04 : ตะพานหิน 22,815 21,848 95.76 22,815 21,581 94.59 22,815 68 0.30 22,815 148 0.65 22,815 51 0.22
05 : บางมูลนาก 15,727 14,607 92.88 15,727 7,961 50.62 15,727 6,550 41.65 15,727 84 0.53 15,727 12 0.08
06 : โพทะเล 23,257 22,212 95.51 23,257 7,668 32.97 23,257 14,463 62.19 23,257 81 0.35 23,257 0 0.00
07 : สามง่าม 14,391 13,742 95.49 14,391 12,318 85.60 14,391 1,387 9.64 14,391 36 0.25 14,391 1 0.01
08 : ทับคล้อ 15,908 14,723 92.55 15,908 14,570 91.59 15,908 143 0.90 15,908 10 0.06 15,908 0 0.00
09 : สากเหล็ก 7,837 7,202 91.90 7,837 6,870 87.66 7,837 185 2.36 7,837 146 1.86 7,837 1 0.01
10 : บึงนาราง 9,699 9,159 94.43 9,699 7,122 73.43 9,699 2,034 20.97 9,699 3 0.03 9,699 0 0.00
11 : ดงเจริญ 6,401 6,131 95.78 6,401 5,313 83.00 6,401 806 12.59 6,401 5 0.08 6,401 7 0.11
12 : วชิรบารมี 10,882 10,335 94.97 10,882 6,880 63.22 10,882 3,431 31.53 10,882 17 0.16 10,882 7 0.06
รวม 191,349 180,677 94.42 191,349 123,770 64.68 191,349 54,437 28.45 191,349 2,336 1.22 191,349 134 0.07
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)