ตัวชี้วัด 1.03.05.046 : 46.ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

     
Hit 1340
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 33,693 32,030 95.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 5,787 5,408 93.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 11,046 10,468 94.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 17,361 16,503 95.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 11,352 10,698 94.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 18,288 17,485 95.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 11,110 10,627 95.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 12,465 11,555 92.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 5,750 5,458 94.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 8,019 7,619 95.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 4,685 4,478 95.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 9,073 8,445 93.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 148,629 140,774 94.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:01)