ตัวชี้วัด 1.03.05.047 : 47.ร้อยละของประชากรอายุ 35-59 ปี ที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

     
Hit 1397
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 23,365 22,256 95.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 3,896 3,657 93.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 7,303 6,961 95.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 11,503 10,968 95.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 7,214 6,796 94.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 12,500 11,922 95.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 7,580 7,275 95.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 8,241 7,591 92.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 4,062 3,862 95.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 5,613 5,347 95.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 3,017 2,878 95.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 6,610 6,142 92.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 100,904 95,655 94.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)