ตัวชี้วัด 1.03.05.048 : 48. เด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

     
Hit 5866
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 613 398 64.93 161 115 71.43 139 95 68.35 145 91 62.76 168 97 57.74
02 : วังทรายพูน 166 146 87.95 39 33 84.62 43 36 83.72 46 44 95.65 38 33 86.84
03 : โพธิ์ประทับช้าง 236 226 95.76 69 66 95.65 53 52 98.11 56 53 94.64 58 55 94.83
04 : ตะพานหิน 354 317 89.55 94 84 89.36 85 78 91.76 93 88 94.62 82 67 81.71
05 : บางมูลนาก 246 216 87.80 58 51 87.93 67 58 86.57 59 55 93.22 62 52 83.87
06 : โพทะเล 406 355 87.44 111 102 91.89 108 97 89.81 87 74 85.06 100 82 82.00
07 : สามง่าม 250 207 82.80 67 55 82.09 63 53 84.13 65 54 83.08 55 45 81.82
08 : ทับคล้อ 271 245 90.41 84 77 91.67 62 55 88.71 67 62 92.54 58 51 87.93
09 : สากเหล็ก 157 134 85.35 43 37 86.05 25 23 92.00 41 33 80.49 48 41 85.42
10 : บึงนาราง 212 201 94.81 68 65 95.59 50 48 96.00 49 47 95.92 45 41 91.11
11 : ดงเจริญ 136 115 84.56 47 41 87.23 32 27 84.38 28 24 85.71 29 23 79.31
12 : วชิรบารมี 236 227 96.19 58 56 96.55 58 55 94.83 64 62 96.88 56 54 96.43
รวม 3,283 2,787 84.89 899 782 86.99 785 677 86.24 800 687 85.88 799 641 80.23
วันที่ประมวลผล :: 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.45 น. (00:00:00)