ตัวชี้วัด 1.03.05.053 : 53. ร้อยละ 40 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

     
Hit 18808
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 7,302 2,803 38.39 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 1,575 664 42.16 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 2,425 977 40.29 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 4,601 1,999 43.45 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 3,472 1,513 43.58 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 3,979 1,761 44.26 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 2,850 1,020 35.79 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 2,918 1,027 35.20 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 1,669 726 43.50 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 1,657 726 43.81 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 1,490 568 38.12 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 2,314 736 31.81 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 36,252 14,520 40.05 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 1 ธันวาคม 2566 เวลา 00.31 น. (00:00:01)