ตัวชี้วัด 1.03.05.053 : 53. ร้อยละ 40 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

     
Hit 14016
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 7,118 2,184 30.68 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 1,520 624 41.05 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 2,374 721 30.37 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 4,499 1,847 41.05 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 3,389 1,284 37.89 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 3,942 1,542 39.12 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 2,832 921 32.52 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 2,917 1,036 35.52 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 1,644 668 40.63 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 1,580 659 41.71 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 1,413 552 39.07 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 2,297 758 33.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 35,525 12,796 36.02 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 25 เมษายน 2566 เวลา 00.31 น. (00:00:00)