ตัวชี้วัด 1.03.05.054 : 54. ร้อยละ 60 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

     
Hit 1861
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 18,023 8,907 49.42 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 4,180 2,734 65.41 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 5,810 3,637 62.60 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 10,920 6,629 60.71 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 8,121 4,708 57.97 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 9,539 6,400 67.09 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 6,386 3,802 59.54 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 6,704 4,130 61.61 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 4,119 2,633 63.92 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 3,778 2,449 64.82 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 3,340 1,882 56.35 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 4,567 2,800 61.31 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 85,487 50,711 59.32 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 1 ธันวาคม 2566 เวลา 00.31 น. (00:00:00)