ตัวชี้วัด 1.04.07.066 : 66.การจัดบริการอาขีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในรพ.สต.

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

สถานบริการ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
รวม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 5 ตุลาคม 2565 เวลา 11.29 น. (00:00:40)