ตัวชี้วัด 2.04.08.077 : 77. การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ.ฯ (เป้าหมายจังหวัดคือ เพื่อดูแลประชาชน 40 % ของประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

     
Hit 2231
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 11 12 109.09 8 8 100.00 0 0 nan 2 2 100.00 2 2 100.00
02 : วังทรายพูน 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
04 : ตะพานหิน 4 4 100.00 3 3 100.00 0 0 nan 1 1 100.00 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 2 2 100.00 2 2 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 2 2 100.00 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00
07 : สามง่าม 2 2 100.00 2 2 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 3 3 100.00 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00 2 2 100.00
09 : สากเหล็ก 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 1 1 100.00
11 : ดงเจริญ 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 29 30 103.45 20 20 100.00 0 0 nan 4 4 100.00 6 6 100.00
วันที่ประมวลผล :: 17 กันยายน 2564 เวลา 18.46 น. (00:00:01)