ตัวชี้วัด 2.05.08.068 : 68.จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

     
Hit 1028
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 110,407 110,407 100.00 0 0 nan 0 0 nan 110,407 110,407 100.00 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 13,224 13,224 100.00 0 0 nan 0 0 nan 13,224 13,224 100.00 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
04 : ตะพานหิน 44,634 44,634 100.00 0 0 nan 0 0 nan 44,634 44,634 100.00 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 23,127 23,127 100.00 0 0 nan 0 0 nan 23,127 23,127 100.00 0 0 nan
06 : โพทะเล 23,680 23,680 100.00 0 0 nan 0 0 nan 23,680 23,680 100.00 0 0 nan
07 : สามง่าม 17,913 17,913 100.00 0 0 nan 0 0 nan 17,913 17,913 100.00 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 14,293 14,293 100.00 0 0 nan 0 0 nan 14,293 14,293 100.00 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 12,248 12,248 100.00 0 0 nan 0 0 nan 12,248 12,248 100.00 0 0 nan
10 : บึงนาราง 8,274 8,274 100.00 0 0 nan 0 0 nan 8,274 8,274 100.00 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 12,685 18,967 149.52 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 18,967 18,967 100.00
12 : วชิรบารมี 12,852 12,852 100.00 0 0 nan 0 0 nan 12,852 12,852 100.00 0 0 nan
รวม 293,337 299,619 102.14 0 0 nan 0 0 nan 280,652 280,652 100.00 18,967 18,967 100.00
วันที่ประมวลผล :: 7 กันยายน 2565 เวลา 11.20 น. (00:00:28)