ตัวชี้วัด 2.05.08.069 : 69.ร้อยละครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

     
Hit 996
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 96,914 81,698 84.30 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 86,718 81,698 94.21
02 : วังทรายพูน 16,297 13,208 81.05 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 16,041 13,208 82.34
03 : โพธิ์ประทับช้าง 30,307 30,205 99.66 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 25,675 30,205 117.64
04 : ตะพานหิน 43,979 37,061 84.27 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 43,973 37,061 84.28
05 : บางมูลนาก 29,192 22,584 77.36 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 28,749 22,584 78.56
06 : โพทะเล 40,706 39,262 96.45 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 39,901 39,262 98.40
07 : สามง่าม 32,266 29,044 90.01 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 28,543 29,044 101.76
08 : ทับคล้อ 35,948 24,519 68.21 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 35,474 24,519 69.12
09 : สากเหล็ก 17,745 15,439 87.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 17,359 15,439 88.94
10 : บึงนาราง 20,107 16,300 81.07 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 20,107 16,300 81.07
11 : ดงเจริญ 12,486 10,731 85.94 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 12,460 10,731 86.12
12 : วชิรบารมี 20,961 20,796 99.21 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 20,911 20,796 99.45
รวม 396,908 340,847 85.88 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 375,911 340,847 90.67
วันที่ประมวลผล :: 7 กันยายน 2565 เวลา 11.20 น. (00:00:28)