ตัวชี้วัด 2.05.09.070 : 70.ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

     
Hit 791
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 1,120 1,134 101.25 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 1,120 1,134 101.25
02 : วังทรายพูน 399 550 137.84 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 399 550 137.84
03 : โพธิ์ประทับช้าง 686 1,337 194.90 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 686 1,337 194.90
04 : ตะพานหิน 644 992 154.04 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 644 992 154.04
05 : บางมูลนาก 546 1,369 250.73 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 546 1,369 250.73
06 : โพทะเล 679 680 100.15 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 679 680 100.15
07 : สามง่าม 560 642 114.64 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 560 642 114.64
08 : ทับคล้อ 392 941 240.05 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 392 941 240.05
09 : สากเหล็ก 280 1,140 407.14 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 280 1,140 407.14
10 : บึงนาราง 357 2,473 692.72 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 357 2,473 692.72
11 : ดงเจริญ 385 598 155.32 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 385 598 155.32
12 : วชิรบารมี 357 288 80.67 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 357 288 80.67
รวม 6,405 12,144 189.60 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 6,405 12,144 189.60
วันที่ประมวลผล :: 7 กันยายน 2565 เวลา 11.20 น. (00:00:28)