ตัวชี้วัด 2.06.10.071 : 71.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 780
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 647 102 15.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 77 1 1.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 65 4 6.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 146 10 6.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 174 13 7.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 65 2 3.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 36 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 59 1 1.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 54 1 1.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,323 134 10.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)