ตัวชี้วัด 2.06.10.075 : 75.ร้อยละผู้ป่วย I60-I69 ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1201
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 7 กันยายน 2565 เวลา 11.20 น. (00:00:28)