ตัวชี้วัด 2.06.10.077 : 77.ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1073
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 6,887 2,179 31.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 1,514 684 45.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 2,284 922 40.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 4,342 1,617 37.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 3,275 1,278 39.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 3,787 1,590 41.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 2,745 992 36.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 2,865 833 29.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 1,615 528 32.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 1,561 681 43.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 1,363 571 41.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 2,269 778 34.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 34,507 12,653 36.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)