ตัวชี้วัด 2.06.10.078 : 78.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 989
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 17,102 6,268 36.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 4,032 2,654 65.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 5,514 2,882 52.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 10,469 5,498 52.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 7,961 3,918 49.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 9,290 6,210 66.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 6,231 3,343 53.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 6,693 3,486 52.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 3,951 2,368 59.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 3,455 2,111 61.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 3,167 2,131 67.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 4,298 2,159 50.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 82,163 43,028 52.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:01)