ตัวชี้วัด 2.06.10.079 : 79.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 788
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 6,887 3,293 47.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 1,514 981 64.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 2,284 1,603 70.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 4,342 2,791 64.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 3,275 1,564 47.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 3,787 2,534 66.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 2,745 1,777 64.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 2,865 1,877 65.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 1,615 1,101 68.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 1,561 1,113 71.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 1,363 975 71.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 2,269 1,456 64.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 34,507 21,065 61.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)