ตัวชี้วัด 2.06.10.081 : 81.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต (ตัวชี้วัดใหม่)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 492
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 5,237 2,549 48.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 994 826 83.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 1,590 1,297 81.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 3,269 2,638 80.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 2,519 2,009 79.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 2,411 2,033 84.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 971 665 68.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 2,188 1,531 69.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 1,171 1,008 86.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 1,062 905 85.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 1,103 920 83.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 1,474 1,076 73.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 23,989 17,457 72.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:05)