ตัวชี้วัด 2.06.10.083 : 83.ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1113
อำเภอ รวม ผลงาน
เป้าหมาย ผลงาน % ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
01 : เมืองพิจิตร 4,855 3,614 74.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 : วังทรายพูน 1,432 1,298 90.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 : โพธิ์ประทับช้าง 1,827 1,704 93.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 : ตะพานหิน 3,323 2,991 90.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 : บางมูลนาก 2,332 2,099 90.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 : โพทะเล 3,156 2,949 93.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 : สามง่าม 1,957 1,838 93.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 : ทับคล้อ 2,220 1,949 87.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 : สากเหล็ก 1,394 1,318 94.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 : บึงนาราง 1,409 1,328 94.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : ดงเจริญ 1,039 900 86.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 : วชิรบารมี 1,701 1,478 86.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 26,645 23,466 88.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)