ตัวชี้วัด 2.06.10.084 : 84.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk ≥ 20% ในช่วงไตรมาส 1, 2 และมีผล CVD Risk ลดลงเป็น < 20% ในไตรมาส 3, 4

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 695
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 91 41 45.05 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 21 13 61.90 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 24 11 45.83 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 34 21 61.76 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 53 25 47.17 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 31 23 74.19 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 50 17 34.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 25 12 48.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 30 14 46.67 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 27 18 66.67 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 16 6 37.50 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 15 5 33.33 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 417 206 49.40 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.38 น. (00:00:00)