ตัวชี้วัด 2.06.11.072 : 72. อัตราป่วยตายด้วยโรควัณโรค <= ร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 373
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 25 2 8.00 25 1 4.00 25 1 4.00 25 0 0.00 25 0 0.00
02 : วังทรายพูน 9 1 11.11 9 1 11.11 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 8 1 12.50 8 0 0.00 8 1 12.50 8 0 0.00 8 0 0.00
04 : ตะพานหิน 9 1 11.11 9 1 11.11 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00
05 : บางมูลนาก 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00
06 : โพทะเล 11 2 18.18 11 1 9.09 11 1 9.09 11 0 0.00 11 0 0.00
07 : สามง่าม 6 1 16.67 6 1 16.67 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00
08 : ทับคล้อ 13 1 7.69 13 1 7.69 13 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00
09 : สากเหล็ก 4 1 25.00 4 1 25.00 4 0 0.00 4 0 0.00 4 0 0.00
10 : บึงนาราง 8 0 0.00 8 0 0.00 8 0 0.00 8 0 0.00 8 0 0.00
11 : ดงเจริญ 1 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00
12 : วชิรบารมี 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00
รวม 106 10 9.43 106 7 6.60 106 3 2.83 106 0 0.00 106 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.27 น. (00:00:00)