ตัวชี้วัด 2.06.11.085 : 85. >=ร้อยละ 40 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 3790
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 6,564 2,258 34.40 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 1,436 617 42.97 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 2,192 833 38.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 4,235 1,782 42.08 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 3,150 1,320 41.90 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 3,721 1,547 41.57 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 2,700 1,157 42.85 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 2,786 845 30.33 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 1,515 542 35.78 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 1,544 657 42.55 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 1,330 561 42.18 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 2,206 789 35.77 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 33,379 12,908 38.67 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.45 น. (00:00:01)