ตัวชี้วัด 2.06.11.086 : 86.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1446
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 17 13 76.47 17 0 0.00 17 0 0.00 17 7 41.18 17 6 35.29
02 : วังทรายพูน 9 9 100.00 9 0 0.00 9 0 0.00 9 8 88.89 9 1 11.11
03 : โพธิ์ประทับช้าง 9 8 88.89 9 0 0.00 9 2 22.22 9 6 66.67 9 0 0.00
04 : ตะพานหิน 20 19 95.00 20 0 0.00 20 6 30.00 20 10 50.00 20 3 15.00
05 : บางมูลนาก 10 8 80.00 10 0 0.00 10 0 0.00 10 6 60.00 10 2 20.00
06 : โพทะเล 11 9 81.82 11 0 0.00 11 0 0.00 11 4 36.36 11 5 45.45
07 : สามง่าม 9 8 88.89 9 0 0.00 9 0 0.00 9 7 77.78 9 1 11.11
08 : ทับคล้อ 5 4 80.00 5 1 20.00 5 0 0.00 5 2 40.00 5 1 20.00
09 : สากเหล็ก 6 5 83.33 6 0 0.00 6 0 0.00 6 5 83.33 6 0 0.00
10 : บึงนาราง 7 5 71.43 7 0 0.00 7 2 28.57 7 2 28.57 7 1 14.29
11 : ดงเจริญ 3 2 66.67 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 2 66.67
12 : วชิรบารมี 7 6 85.71 7 0 0.00 7 1 14.29 7 4 57.14 7 1 14.29
รวม 113 96 84.96 113 1 0.88 113 11 9.73 113 61 53.98 113 23 20.35
วันที่ประมวลผล :: 26 กันยายน 2565 เวลา 17.10 น. (00:00:00)