ตัวชี้วัด 2.06.11.087 : 87.อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1593
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 162 121 74.69 162 25 15.43 162 40 24.69 162 32 19.75 162 24 14.81
02 : วังทรายพูน 36 38 105.56 36 14 38.89 36 8 22.22 36 10 27.78 36 6 16.67
03 : โพธิ์ประทับช้าง 65 54 83.08 65 12 18.46 65 17 26.15 65 14 21.54 65 11 16.92
04 : ตะพานหิน 99 89 89.90 99 30 30.30 99 22 22.22 99 19 19.19 99 18 18.18
05 : บางมูลนาก 67 50 74.63 67 16 23.88 67 16 23.88 67 9 13.43 67 9 13.43
06 : โพทะเล 88 52 59.09 88 11 12.50 88 16 18.18 88 17 19.32 88 8 9.09
07 : สามง่าม 63 45 71.43 63 12 19.05 63 10 15.87 63 9 14.29 63 14 22.22
08 : ทับคล้อ 64 63 98.44 64 10 15.63 64 15 23.44 64 23 35.94 64 15 23.44
09 : สากเหล็ก 35 23 65.71 35 7 20.00 35 4 11.43 35 3 8.57 35 9 25.71
10 : บึงนาราง 43 30 69.77 43 9 20.93 43 10 23.26 43 4 9.30 43 7 16.28
11 : ดงเจริญ 29 19 65.52 29 4 13.79 29 10 34.48 29 3 10.34 29 2 6.90
12 : วชิรบารมี 47 43 91.49 47 11 23.40 47 12 25.53 47 13 27.66 47 7 14.89
รวม 798 627 78.57 798 161 20.18 798 180 22.56 798 156 19.55 798 130 16.29
วันที่ประมวลผล :: 19 กันยายน 2565 เวลา 14.50 น. (00:00:01)