ตัวชี้วัด 2.06.11.088 : 88.อัตราป่วยตายด้วยโรควัณโรค

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1081
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 17 3 17.65 17 0 0.00 17 3 17.65 17 0 0.00 17 0 0.00
02 : วังทรายพูน 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00
04 : ตะพานหิน 20 0 0.00 20 0 0.00 20 0 0.00 20 0 0.00 20 0 0.00
05 : บางมูลนาก 10 1 10.00 10 0 0.00 10 1 10.00 10 0 0.00 10 0 0.00
06 : โพทะเล 11 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00
07 : สามง่าม 9 1 11.11 9 0 0.00 9 1 11.11 9 0 0.00 9 0 0.00
08 : ทับคล้อ 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00
09 : สากเหล็ก 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00
10 : บึงนาราง 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00
11 : ดงเจริญ 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00
12 : วชิรบารมี 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00
รวม 113 5 4.42 113 0 0.00 113 5 4.42 113 0 0.00 113 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 19 กันยายน 2565 เวลา 14.50 น. (00:00:00)