ตัวชี้วัด 2.06.11.089 : 89.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (เป้าหมายจังหวัด >= ร้อยละ 80)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 4494
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 14,932 8,938 59.86 14,932 6,208 41.58 14,932 1,676 11.22 14,932 575 3.85 14,932 479 3.21
02 : วังทรายพูน 3,322 2,721 81.91 3,322 2,104 63.34 3,322 398 11.98 3,322 117 3.52 3,322 102 3.07
03 : โพธิ์ประทับช้าง 4,458 3,594 80.62 4,458 2,057 46.14 4,458 1,153 25.86 4,458 245 5.50 4,458 139 3.12
04 : ตะพานหิน 9,098 6,884 75.66 9,098 4,415 48.53 9,098 1,584 17.41 9,098 550 6.05 9,098 335 3.68
05 : บางมูลนาก 6,864 5,364 78.15 6,864 4,565 66.51 6,864 433 6.31 6,864 186 2.71 6,864 180 2.62
06 : โพทะเล 7,366 6,125 83.15 7,366 3,728 50.61 7,366 1,974 26.80 7,366 223 3.03 7,366 200 2.72
07 : สามง่าม 3,224 2,490 77.23 3,224 1,896 58.81 3,224 404 12.53 3,224 108 3.35 3,224 82 2.54
08 : ทับคล้อ 5,963 4,519 75.78 5,963 1,904 31.93 5,963 2,380 39.91 5,963 117 1.96 5,963 118 1.98
09 : สากเหล็ก 3,247 2,628 80.94 3,247 2,258 69.54 3,247 250 7.70 3,247 74 2.28 3,247 46 1.42
10 : บึงนาราง 3,072 2,475 80.57 3,072 1,867 60.77 3,072 335 10.90 3,072 146 4.75 3,072 127 4.13
11 : ดงเจริญ 2,901 2,386 82.25 2,901 1,833 63.19 2,901 472 16.27 2,901 47 1.62 2,901 34 1.17
12 : วชิรบารมี 3,386 2,359 69.67 3,386 1,112 32.84 3,386 1,075 31.75 3,386 113 3.34 3,386 59 1.74
รวม 67,833 50,483 74.42 67,833 33,947 50.04 67,833 12,134 17.89 67,833 2,501 3.69 67,833 1,901 2.80
วันที่ประมวลผล :: 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.45 น. (00:00:00)