ตัวชี้วัด 2.06.11.090 : 90.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองตา (เป้าหมายจังหวัด > ร้อยละ 80)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 2503
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 6,520 3,937 60.38 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
02 : วังทรายพูน 1,434 1,007 70.22 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
03 : โพธิ์ประทับช้าง 2,182 1,559 71.45 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
04 : ตะพานหิน 4,216 2,994 71.02 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
05 : บางมูลนาก 3,140 2,079 66.21 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
06 : โพทะเล 3,723 2,527 67.88 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
07 : สามง่าม 2,699 1,787 66.21 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
08 : ทับคล้อ 2,799 2,101 75.06 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
09 : สากเหล็ก 1,518 1,071 70.55 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
10 : บึงนาราง 1,550 1,148 74.06 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
11 : ดงเจริญ 1,329 909 68.40 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
12 : วชิรบารมี 2,214 1,433 64.72 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
รวม 33,324 22,552 67.67 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan
วันที่ประมวลผล :: 17 กันยายน 2564 เวลา 18.44 น. (00:00:00)