ตัวชี้วัด 2.06.12.079 : 79. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU community)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1470
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน ระดับ เป้าหมาย ผลงาน ระดับ เป้าหมาย ผลงาน ระดับ เป้าหมาย ผลงาน ระดับ เป้าหมาย ผลงาน ระดับ
01 : เมืองพิจิตร 5 5 1.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 5 5 1.00
02 : วังทรายพูน 5 4 0.80 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 5 4 0.80
03 : โพธิ์ประทับช้าง 5 5 1.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 5 5 1.00
04 : ตะพานหิน 5 2 0.40 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 5 2 0.40
05 : บางมูลนาก 5 4 0.80 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 5 4 0.80
06 : โพทะเล 5 5 1.00 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 5 5 1.00
07 : สามง่าม 5 3 0.60 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 5 3 0.60
08 : ทับคล้อ 5 3 0.60 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 5 3 0.60
09 : สากเหล็ก 5 4 0.80 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 5 4 0.80
10 : บึงนาราง 5 4 0.80 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 5 4 0.80
11 : ดงเจริญ 5 3 0.60 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 5 3 0.60
12 : วชิรบารมี 5 4 0.80 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 5 4 0.80
รวม 60 46 0.77 0 0 nan 0 0 nan 0 0 nan 60 46 0.77
วันที่ประมวลผล :: 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. (-00:00:01)