ตัวชี้วัด 2.06.12.098 : 98. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ำ (เป้าหมายจังหวัดร้อยละ 85)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 1578
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 163 151 92.64 163 34 20.86 163 46 28.22 163 45 27.61 163 26 15.95
02 : วังทรายพูน 37 28 75.68 37 7 18.92 37 9 24.32 37 7 18.92 37 5 13.51
03 : โพธิ์ประทับช้าง 66 51 77.27 66 14 21.21 66 12 18.18 66 15 22.73 66 10 15.15
04 : ตะพานหิน 99 87 87.88 99 25 25.25 99 25 25.25 99 27 27.27 99 10 10.10
05 : บางมูลนาก 68 39 57.35 68 11 16.18 68 14 20.59 68 11 16.18 68 3 4.41
06 : โพทะเล 89 49 55.06 89 15 16.85 89 12 13.48 89 13 14.61 89 9 10.11
07 : สามง่าม 63 45 71.43 63 11 17.46 63 16 25.40 63 10 15.87 63 8 12.70
08 : ทับคล้อ 65 51 78.46 65 10 15.38 65 19 29.23 65 14 21.54 65 8 12.31
09 : สากเหล็ก 35 20 57.14 35 7 20.00 35 9 25.71 35 3 8.57 35 1 2.86
10 : บึงนาราง 43 34 79.07 43 9 20.93 43 13 30.23 43 9 20.93 43 3 6.98
11 : ดงเจริญ 30 19 63.33 30 6 20.00 30 2 6.67 30 5 16.67 30 6 20.00
12 : วชิรบารมี 47 47 100.00 47 14 29.79 47 15 31.91 47 16 34.04 47 2 4.26
รวม 805 621 77.14 805 163 20.25 805 192 23.85 805 175 21.74 805 91 11.30
วันที่ประมวลผล :: 20 กันยายน 2564 เวลา 10.07 น. (00:00:01)