ตัวชี้วัด 2.06.12.099 : 99. อัตราป่วยตายด้วยโรควัณโรค (เป้าหมายจังหวัด <5)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

     
Hit 293
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน % เป้าหมาย ผลงาน %
01 : เมืองพิจิตร 20 0 0.00 20 0 0.00 20 0 0.00 20 0 0.00 20 0 0.00
02 : วังทรายพูน 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 10 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00
04 : ตะพานหิน 15 1 6.67 15 0 0.00 15 1 6.67 15 0 0.00 15 0 0.00
05 : บางมูลนาก 7 2 28.57 7 2 28.57 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00
06 : โพทะเล 14 4 28.57 14 2 14.29 14 2 14.29 14 0 0.00 14 0 0.00
07 : สามง่าม 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00
08 : ทับคล้อ 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00
09 : สากเหล็ก 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00
10 : บึงนาราง 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00
11 : ดงเจริญ 3 1 33.33 3 1 33.33 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00
12 : วชิรบารมี 7 1 14.29 7 0 0.00 7 1 14.29 7 0 0.00 7 0 0.00
รวม 106 9 8.49 106 5 4.72 106 4 3.77 106 0 0.00 106 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 22 เมษายน 2564 เวลา 22.45 น. (00:00:00)